I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") je spoločnosť Bad Bager s.r.o. IČ:04385811 so sídlom Hnězdenská 735/6, Praha 8 (ďalej len "prevádzkovateľ").
 2. Kontaktné údaje správcu sú

adresa: Hnězdenská 735/6, Praha 8

email: info@badbadger.cz

telefón: 602 756 015

 1. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor, alebo na jeden alebo viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Regulačný orgán nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné a zmluvné údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III.

Právny základ a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.
 1. Účel spracovania osobných údajov je
 • vykonanie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu alebo ju zo strany Prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie iných marketingových aktivít.
 1. Nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu zo strany prevádzkovateľa v zmysle článku 22 GDPR. Poskytli ste svoj výslovný súhlas s takýmto spracovaním.

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Registrátor uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)
 • .
 1. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • zúčastňuje sa na dodávke tovaru/služieb/vykonávaní platieb podľa zmluvy,
 • poskytovanie služieb prevádzky e-shopu (Shoptet) a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • poskytovanie marketingových služieb.
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb / poskytovatelia cloudových služieb.

VI.

Vaše práva

 1. Podľa podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
 • právo na opravu vašich osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.
 1. Takisto máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu údajov.

VII.

Zásady ochrany osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v papierovej forme, najmä bezpečné heslá, šifrované zálohy.
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len osoby poverené prevádzkovateľom.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu prostredníctvom online objednávkového formulára. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený zmeniť tieto podmienky. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a zároveň vám zašle novú verziu týchto zásad na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.